Missie

Vanuit een cultureel vertrekpunt koestert Utrecht Manifest (UM) de steeds duidelijker geprononceerde ambitie om niet alleen kritisch te beschouwen en te documenteren hoe ontwerpers en andere partijen invulling geven (of gaven) aan die rol die zij spelen in de maatschappij, maar ook zelfsturend en agenderend op te treden in de actuele ontwikkeling van social design / geëngageerde vormgeving. UM levert daarmee een bijdrage aan de bewustwording bij vormgevers, de industrie, de culturele sector, de politiek en het grote / brede publiek. Hiermee treedt UM in de voetstappen van Victor Papanek, die reeds in 1971 het belang van social design aangaf. Zie onderstaande tekst uit zijn boek 'Design For The Real World':

"In an age of mass production when everything must be planned and designed, design has become the most powerful tool with which man shapes his tools and environments (and, by extensions, society and himself). This demands high social and moral responsibility from the designer. It also demands greater understanding of the people by those who practice design and more insight into the design process by the public." Victor Papanek. Design For The Real World - 1971

Visie

UM is geïnspireerd door een brede maatschappelijke beweging die sociologen en cultuurfilosofen nieuw engagement noemen. Nieuw engagement zet vraagtekens bij het relativisme van het postmoderne denken en stelt daar persoonlijke betrokkenheid en ethisch handelen tegenover. UM kijkt daartoe naar de rol die vormgevers, industrie en culturele sector spelen in een maatschappij waar consumptie en individueel belang de boventoon voeren en lifestyle, imago en winst hierbij centraal lijken te staan. UM zoekt alternatieven door middel van theorievorming en visieontwikkeling, debatten, workshops, symposia, presentaties en publicaties om zichtbaar te maken hoe vormgeving vanuit maatschappelijke betrokkenheid kan bijdragen tot sociale duurzaamheid.

De biënnale is actief betrokken bij het organiseren van projecten waarin maatschappij, economie en vormgeving gezamenlijk voor nieuwe vragen worden gesteld. Vragen die een mondiaal karakter hebben en daarom ook internationale belangstelling wekken, maar die tegelijk relevant zijn voor de lokale situatie. UM maakt een breder publiek bekend met social design ten einde bij te dragen aan een grotere bewustwording van duurzaamheid en kwaliteit. Zij richt zich daarbij primair op het ontwerp en het ontwerpproces, op de vormgever en de industrie, omdat zij aan het begin van de productieketen staan. Daarmee plaatst UM social design in de betrokken sectoren hoger op de agenda en stimuleert kwalitatief hoogstaande en duurzame ontwikkelingen. Met de 5e editie in 2013 moet de basis worden gelegd om in de daarop volgende jaren tot een feitelijke invulling te komen en daarmee Groot Rotsoord te ontwikkelen tot de culturele poort tot de binnenstad en Utrecht met recht te positioneren als Culturele Hoofdstad.